Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Ogłoszenie o przetargu - automat samosprzedający

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok
ogłasza przetarg pisemny na wynajem powierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne (pow. 1 m2, wydzielona część korytarza poradni) w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku ul. Piotrkowska 2.
§ 1 Oznaczenie nieruchomości
1. Lokalizacja: budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok
2. Wydzielona część korytarza poradni przeznaczona jest na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z ustawieniem automatu samosprzedającego.
§ 2 Warunki umowy najmu
1. Przedmiot najmu - część korytarza poradni przeznaczona jest na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z ustawieniem automatu sprzedającego.
2. Automat usytuowany w holu na parterze.
3. Okres trwania najmu do 3 lat, tj. 01.12.2023 – 30.11.2026
4. Przedmiotem przetargu jest cena czynszu brutto za najem powierzchni użytkowej.
5. Cena wywoławcza za miesięczny czynsz wynosi 300,00 zł brutto. Wylicytowana w przetargu kwota miesięcznego czynszu będzie obowiązywała w całym okresie trwania najmu.
6. Cena czynszu zawiera opłaty z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie).
7. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
8. Po wynajęciu od poradni w/w powierzchni oferent zobowiązany będzie do:
- prowadzenia działalności handlowej zgodnie z przepisami bhp, ppoż, sanepidu
- oferowanie asortymentu, który nie może zagrażać zdrowiu i życiu klientów, powinien
on obejmować „zdrową żywność”, m.in. soki naturalne, wodę mineralną batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce suszone.
9. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z montażem, konserwacją, utrzymaniem i naprawą, a po zakończeniu najmu demontażem wykorzystywanych urządzeń oraz usunięcia wszelkich zniszczeń powstałych podczas trwania umowy.
§ 3 Warunki przetargu
1. Oferent składa ofertę druku FORMULARZ OFERTOWY stanowiącym załącznik do Regulaminu zamieszczonego na stronie https://ppp1bip.um.bialystok.pl/ .
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej wysokości czynszu brutto, tj. 900,00 zł na konto 44 1240 6292 1111 00113178 7950 do dnia 30.11.2023 r. oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej do dnia 30.11.2023 r. do godz. 11.00
3. Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 21 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, może być zaliczone na poczet kaucji lub czynszu i opłat dodatkowych.
5. Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta z napisem „Przetarg na wynajem powierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok” należy składać w terminie do dnia 30.11.2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2 – sekretariat.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2.
7. Przetarg wygrywa oferujący najwyższą miesięczną stawkę czynszu za najem powierzchni.
8. Niedopuszczalne jest zmiana w ofertach już złożonych.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
10. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty powiadomienia podmiotu wyłonionego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Białegostoku przez organizatora przetargu. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium przepada.
11. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od 01.12.2023 r. do 30.11.2026 r.
12. Powierzchnię do wynajęcia można oglądać w dni robocze w godzinach od 9°° do 14°°.
13. Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie,
- została podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Oferenta,
- oferta nie zawiera danych, o których mowa w załączniku „Formularz ofertowy” albo dane te są niekompletne lub nieczytelne,
- uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
14. Do przetargu nie mogą przystępować podmioty zalegające z opłatami wobec gminy Miasto Białystok.
15. Szczegółowych informacji udziela p. Gabriel Rogowski – tel. 504495217.
16. Wzór formularza ofertowego, wzór umowy najmu oraz regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, https://ppp1bip.um.bialystok.pl/.
17. Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Powrót na początek strony